I bývalé hornické město Žacléř se dočká nové silnice

            V pondělí 3. června bylo předáno staveniště a ihned zhotovitel stavby firma  M-SILNICE a.s. zahájila stavební práce na zakázce „II/300 – Prkenný Důl – Královec – křižovatka s I/16 a II/300 Žacléř – křižovatka u hotelu Sport“ . Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T (transevropská dopravní síť) prostřednictvím rekonstrukce silnice II. třídy ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Stavba je spolufinancována Evropskou unií z integrovaného regionálního operačního programu – IROP.

            Celkové náklady na stavbu jsou dle uzavřené smlouvy 141 mil. vč. DPH. Úplné ukončení stavby bude v termínu do listopadu 2020. Délka stavby čítá 7,141 km o celkové ploše 44 497 m2.

            V intravilánu města Žacléř projekt navrhuje výměnu podkladních vrstev, nové nebo výškově upravené obrubníky, dořešení uličních vpustí, nové nebo přeložené kryty chodníků a nový asfaltový povrch vozovky. Samostatným stavebním objektem je pak křižovatka u hotelu Sport v Žacléři, která bude přebudována kompletně, včetně vyvolaných přeložek inženýrských sítí.

            V extravilánu projekt řeší recyklaci podkladních vrstev, sanací krajů vozovky a novým krytem vozovky při současné rekonstrukci stávajících trubních propustků. Směrové a šířkové poměry budou zachovány, sklonové poměry budou upraveny. Dále v extravilánu dojde k rekonstrukci 2 železničních přejezdů a jedné železniční vlečky.

Jelikož na trase silnice II/300 dochází ještě ke křížení s předpokládanou trasou D11, bude tento úsek od km 6,452 do km 6,662 řešen odlišně, bude zde v budoucnu umístěn dálniční sjezd.

            Součástí stavby je oprava objízdných tras v samotném Žacléři a přilehlých obcích Křenov a Lampertice, která byla provedena před započetím stavebních prací na hlavní trase.

Rekonstrukce komunikace respektuje možnosti místních objížděk tak, že rekonstrukce proběhne na více etap při částečném omezení provozu a na několik úplných uzavírek.

            Stavba je z technologických důvodů časově rozdělena na práce pro rok 2019 a 2020. 

V letošním roce bude realizována část stavby v intravilánu města Žacléř, to znamená úsek od km 0,840 po km 2,075 a prostor křižovatky u hotelu Sport do km 2,284. V následujícím roce 2020 nás čeká I. úsek km 0,00 – 0,840 a zbývající část od km 2,284 po km 7,141 v místě křížení s I/16 u Královce.

            Stavba probíhá dle harmonogramu bez větších problémů. Probíhá koordinace s městem, které připravuje rekonstrukci souvisejících chodníků. Zhotovitel řeší veškerá upřesnění detailů realizace operativně dle požadavků technického dozoru a města. Tato součinnost je předpokladem správného průběhu realizace v požadovaných termínech, vynikající kvalitě a hlavně ke spokojenosti investora a obyvatel města Žacléře včetně přilehlých obcí. Pro místní obyvatele dojde po dokončení stavby ke znatelnému zvýšení komfortu cestování, které určitě ocení i množící se návštěvníci tohoto trochu odlehlého, ale přitom krásného koutu naší vlasti.

            ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje připravuje projektovou dokumentaci na pokračování rekonstrukce od Prkenného dolu přes Babí až do Trutnova. Předpokládáme, že po dokončení této stavby bude zahájena rekonstrukce dalšího úseku.

Všechny aktuality