Přeložka silnice II/303 na úseku Běloves – Velké Poříčí

Představujeme Vám jednu z klíčových staveb, která se nachází v Královéhradeckém kraji, okres Náchod. Konkrétně se jedná o novostavbu Přeložky silnice II/303 na úseku Běloves – Velké Poříčí, na katastrálních územích Náchod – Běloves, Náchod – Malé Poříčí a Velké Poříčí, vedoucí mimo zastavěné území Malého Poříčí. Celková délka úseku činí 3 650 m silnice. Součástí stavby je jedna okružní křižovatka na začátku úseku a dvě stykové křižovatky na konci úseku, dále 4 mostní objekty, zdi, přeložky inženýrských sítí, protihlukové stěny, vegetační úpravy a revitalizační opatření. V rámci I. a II. etapy proběhlo kácení na pozemcích trvalého a dočasného záboru stavby. Aktuálně probíhá záchranný archeologický výzkum a zemní práce, které by měly být ukončeny v květnu 2024. V srpnu 2024 se předpokládá zahájení vlastní stavby. Převedení dopravy na přeložku vedenou mimo zástavbu a navazující na připravovaný obchvat Náchoda podstatně ovlivní úroveň dopravní cesty, značně omezí průjezd osobních vozidel a prakticky vyloučí průjezd nákladních vozidel z okrajové části Náchoda a Bělovsi.Předpokládaná cena je 650,84 mil. Kč s DPH. 8. dubna Královéhradecký kraj obdržel 4 nabídky. Nyní probíhá hodnocení nabídek. Dokončení stavby je plánováno do konce roku 2026. Silnice svým významem nahrazuje silnici I. třídy, protože intenzity dopravy na stávající silnici II. Třídy se blíží intenzitám silnic I. Třídy. Je to jediná silnice, která spojuje Broumov s Náchodem ve směru na Královéhradecký kraj. Ředitelství silnic a dálnic plánuje na jaře 2025 zahájení obchvatu Náchoda, který bude vyúsťovat ve stejném místě kde začíná přeložka silnice II. třídy. Zde se stavby koordinují. Královéhradecký kraj plánuje také stavbu části přeložky silnice II/303 v Hronově, který by řešil průjezd Hronovem mimo náměstí. V letošním roce bude zadána podrobná dokumentace pro sloučené řízení.

Všechny aktuality