Příprava na zimní údržbu komunikací 2020/2021 v Královéhradeckém kraji je ve finiši.

Stejně, jako každý rok, máme na zimní údržbu silnic připravenou techniku, sklady jsou plné posypového materiálu, dispečeři a řidiči jsou proškoleni, je zpracovaný Plán zimní údržby – tedy kuchařka, která podrobně popisuje úkoly jednotlivých zaměstnanců při zajištění zimní údržby komunikací na území Královéhradeckého kraje.

V zimní sezóně 2020/2021 na území Královéhradeckého kraje budeme udržovat silnice I., II. a III. třídy v celkové délce 3 751 km. Chemicky udržovaných komunikací je 2 729 km, inertními materiály bude udržováno 419 km a pluhováním 392 km. Neudržovaných úseků je 211 km. Ve skladech je 23 000 t soli a 12 000 t inertních materiálů.

Časové limity ke zmírnění závad stanovené prováděcí vyhláškou k Zákonu o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění jsou u I. pořadí do 3 hod., u II. pořadí do 6 hod. a u III. pořadí do 12 hod.

Vlastní Plán zimní údržby v textové části stanovuje osoby odpovědné za ZÚ, seznam silnic a kilometry údržby dle technologie, seznam jednotlivých okruhů, seznam mechanismů, spojení s nepřetržitou službou, seznam dispečerů, úložiště posypového materiálu, sjednaná výpomoc, režim ZÚS v CHKO, KRNAP apod. V mapové části Plánu zimní údržby je znázorněno rozdělení komunikací dle technologie údržby, dle pořadí důležitosti nebo jsou zde rozpracovány mapy jednotlivých okruhů. Na zimní údržbu krajských komunikací plánujeme částku 185 mil. Kč. Pochopitelně, pokud bude zima mírnější, a tím méně nákladná, ušetřené finanční prostředky budou použity pro letní údržbu komunikací.

Letos jsme nakoupili 5 nových nosičů, které zapojíme do zimní údržby, celkem budeme mít k dispozici 121 sypačů s radlicemi, 50 nakladačů, 18 sněhových fréz a přes 110 traktorových radliček. Do zimní údržby bude zapojeno 85 dispečerů, 230 řidičů a 30 osob ostatního personálu ( dílny, MTZ ).

Potud je vše v pořádku a nemělo by nás nic překvapit.

Co nám však dělá vrásky na čele, je současná epidemiologická situace, která významně zasáhla celou naší společnost, a ani naší firmě se nevyhnula. Samozřejmě, že jí pouze nepřihlížíme, ale již začátkem října jsme přijali nad rámec celostátních opatření vlastní preventivní opatření, kterými chceme maximálně eliminovat možnost, aby se naši zaměstnanci nakazili mezi sebou. Nejlepší prevence je minimalizovat styk většího počtu zaměstnanců. Zaměstnance jsme rozdělili do skupin, které se vzájemně nebudou potkávat, zajistili jsme rovněž rozdělení šaten, sociálních zařízení a všech dalších společných prostor, kde docházelo ke společnému setkávání osob. Rozdělování práce na začátku směny nesmí trvat déle než 15 minut. Veškerá nutná školení jsou realizována distančně.

Samozřejmostí je dezinfekce kritických míst, kde dochází ke styku většího množství zaměstnanců, jako jsou např. šatny, sociální zařízení nebo kancelář dispečera. K dispozici máme téměř 5 000 l dezinfekce a 20 ks generátorů ozónu. Po dohodě s úklidovou firmou jsme také zvýšili četnost úklidů výše zmíněných prostor.

Důležitým článkem zimní údržby komunikací je dispečer, který pomocí příslušných nástrojů řídí výkon této činnosti. Dispečery jsou jak zaměstnanci naší společnosti, tak i externí zaměstnanci. Abychom co možná nejvíce eliminovali možnost nákazy koronavirem mezi těmito skupinami, vybudovali jsme na každém z 15 ti cestmistrovství další dispečerské pracoviště vybavené počítačem, příslušným softwarem a internetovým připojením. Cílem tohoto kroku je mít k dispozici samostatné pracoviště pro naše kmenové zaměstnance a samostatné pracoviště pro externí zaměstnance. Toto zdvojení nám navíc umožní provádět dezinfekci jednoho pracoviště generátorem ozónu bez omezení dispečerské činnosti, která probíhá 24 hodin denně.

I když budeme dodržovat uvedená preventivní opatření, tak lze očekávat, že se absenci řidičů sypačů, jak z důvodu vlastní nemoci nebo z důvodu karantény, nevyhneme. Vše bude záležet na okolnostech, jak co počtu absencí na jednotlivých pracovištích, tak i konkrétních povětrnostních podmínkách v daném čase a lokalitě. Obecně lze říci, že při relativně malé absenci řidičů jsme schopni zimní údržbu zvládnout bez problémů a nebude nutné měnit postupy stanovené Plánem zimní údržby. Nakonec, i při normální sezóně jsou zaměstnanci nemocní. Pokud však dojde na jednom nebo více pracovištích k zásadní absenci řidičů a nebudeme moci obsadit všechny okruhy dle Plánu zimní údržby, přistoupíme na daném území k údržbě dle pořadí důležitosti, kdy nejdříve ošetříme komunikace I. a II. pořadí (tj. hlavní tahy mezi městy), a až potom pojedeme na komunikace III. pořadí. Tím dojde k prodloužení času ošetření vozovek především III. pořadí. Je třeba ale říci, že na III. pořadí je dle prováděcí vyhlášky k zákonu o pozemních komunikacích stanovena doba 12 hodin. My za běžných podmínek realizujeme údržbu komunikací ve III. pořadí za 4 – 6 hodin. Naší snahou bude i za ztížených podmínek zaviněných koronavirem stihnout údržbu komunikací ve III. pořadí do 12 ti hodin. Tak jako v minulých letech bude k dispozici webová aplikace „Zimní obslouženost“, kde bude na mapě Královéhradeckého kraje možné zjistit, kdy byl příslušný úsek komunikace ošetřen. Řidiči tak mohou lépe plánovat své cesty ještě před tím, než se na ně vydají. Aplikaci najdete opět na www.uskhk.eu od 1. 11. 2020.

O jakýchkoli případných časových omezeních zimní údržby budeme aktuálně informovat prostřednictvím našeho facebooku, tiskového oddělení Královéhradeckého kraje a starostů dotčených obcí, proto sledujte i tyto stránky a držte nám palce.

Všechny aktuality