Revitalizace "Polských mostů"

Jedná se o celkovou přestavbu 3 mostů za sebou v úseku 850 m mezi Horním Maršovem a Pecí pod Sněžkou. Silnice II/296  je jedinou přístupovou komunikaci do  tohoto Krkonošského střediska.  Mosty byly v havarijním stavu, v mostovce se v roce 2021 vyskytly propady, které bylo nutno ihned provizorně sanovat a bylo nutno urychlit dokončení přípravy a povolení na realizaci nových mostů. Přípravu se povedlo dokončit a ihned na jaře 2022 byla zahájena stavba.  Smyslem bylo také aby při jedné uzavírce proběhla rekonstrukce 3 mostů současně při kyvadlovém provozu řízené semafory a přes den pracovníky stavby.

Mosty bylo nutno zprůjezdnit před zimní sezonou, protože provoz a zimní údržba přes mostní provizoria by mohl být problematický.

V průběhu stavby se vyskytlo řada komplikací snad největší bylo nakoupit a zpracovat ocel pro výrobu speciálních nosníků. Stavba byla zahájena téměř ve stejné době, kdy vypukla válka na Ukajině.

Pro laiky se může zdát, že dle fotografií nového mostu se jedná o rezatý povrch ocelových nosníků,  ale jedná se o speciální ocel, která má tuto povrchovou úpravu. Použití patinující oceli Atmofix (ocel se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi) pro nosníky je záměrné. Cílem je vyloučit nákladné a nutné tryskání a obnovu povrchové úpravy nátěrem během životnosti mostu nad řekou s výskytem chráněných živočichů.

Délka mostů je 41,50 a 55 metrů, mosty jsou o rozpětí 32,35 a 38m. Mosty jsou nově založeny, konstrukce mostů je tvořena ocelovými nosníky proměnné výšky, tyto nosníky jsou vetknuty do betonových opěr. Provedením integrovaného mostu navíc dojde k odstranění problematických detailů v uložení. Na mostě nejsou vzhledem ke zvolené koncepci použita ložiska a mostní závěry (která jsou zdrojem možných poruch). Ocelové nosníky jsou spřaženy s železobetonovou deskou v tloušťce 30 cm, která je vyspádována a izolována. Nad mostovkou je položen asfaltobetonový kryt vozovky. Opěry jsou opatřeny žulovým obkladem. Na mostě jsou osazeny odvodňovače, ocelové zábradlí a svodidla.

Pro zvýšení průtoku při případných povodních jsou všechny mosty o jednom poli, staré mosty měly střední podporu, v korytě řeky.  

Zvýšený důraz při stavbě byl na ochranu životního prostředí v KRNAP a toku Velké Úpy která je zdrojem pitné vody.

Jedná se kvalitní dopravní stavu zapadající do horského prostředí, která bude sloužit veřejnosti dalších mnoho let.

Všechny aktuality