Nesouhlas s blokádou

Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. nesouhlasí s blokádou dopravy.

Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. připravuje pro Královéhradecký kraj tuto stavbu jako klíčovou v rámci silniční sítě Královéhradeckého kraje. Stavba je zařazena do prioritní sítě s možností financování z prostředků EU – IROP. S ohledem na význam je “Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí” hlavním přístupem směrem na Hronov a Broumov a nahrazuje silnici I. třídy. Stavba má platné územní rozhodnutí, je v územním plánu vedená jako stavba ve veřejném zájmu. V těchto případech je možno urychlit získání stavebního povolení, ale nelze stavbu realizovat, dokud nebude vyřešeno majetkoprávní vyrovnání. Předpokládáme, že letos předložíme žádost o stavební povolení. Při přípravě staveb je majetkoprávní vypořádání tím nejtěžším úkolem. Královéhradecký kraj na základě jednání s vlastníky reaguje a upravuje podmínky pro jednání.

V roce 2017 proběhla první vlna oslovení všech dotčených vlastníků nabídkou smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup s termínem výkupu po dokončení stavby za cenu v čase a místě obvyklou (trvalé zábory) a smlouvy o právu provést stavbu (dočasné zábory). Většina vlastníků pozemků požadovala vyšší cenu, než je cena v čase a místě obvyklá a výkupy před stavbou.

V roce 2018 probíhá znovuoslovení dotčených vlastníků, týkající se změny času výkupu po získání pravomocného stavebního povolení. Od srpnové dohody je možnost přímého výkupu před vydáním stavebního povolení v případě, že vlastník souhlasí s cenou v čase a místě obvyklou. Cena v čase a místě obvyklá je určena dle nyní nového znaleckého posudku. Na dočasné zábory po dobu stavby je vlastníkům předkládána nájemní smlouva.

K 13. 8. 2018 bylo vlastníkům pozemků předáno 50,9% smluv na trvalé zábory, souhlasů bylo 20,7%, nesouhlasů a bez reakce 30,2%. Zbývalo projednat 49,1%.

Na dočasné zábory bylo předáno 43,8% smluv,  souhlasů bylo 29,7%, nesouhlasů a bez reakce 14,1%. Zbývalo projednat 56,2%.

Na jednání se Spolkem Obchvat Náchoda konaného dne 13. 8. 2018 bylo přislíbeno oslovit do konce roku 80% vlastníků pozemků trvalých záborů.

Nyní je předáno 71,7% smluv o smlouvě budoucí kupní na trvalé zábory. Souhlasů je 24,5%.

Na dočasné zábory je předáno 68,7% smluv. Souhlasů je 31,3%.

Stavba je dle územního plánu veřejně prospěšnou stavbou a v případě, že vlastník pozemku bude mít nepřiměřené požadavky lze vyrovnání řešit zákonným způsobem. Dále probíhá majetkoprávní vypořádání se státními podniky (ŘSD ČR, Povodí Labe, Pozemkový fond, SŽDC). Letos bude podána žádost o stavební povolení a žádost o dotaci.

Předpoklad realizace stavby 2020 – 2022, pokud budou vyřešeny majetkoprávní vztahy před zahájením stavby. Královéhradecký kraj má uzavřenu smlouvu s projektantem také na dokumentaci pro provedení stavby, jejíž realizace bude zahájena po vydání stavebního povolení.

Z výše uvedeného je patrné, že na přípravě “Přeložky silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí” se pracuje. Za poslední dva roky jsme mimo jiné absolvovali několik jednání s městem Náchod, účastnili jsme se na pozvání Spolku Obchvat Náchoda jejich jednání valné hromady, kde jsme podrobně informovali o průběhu přípravy této stavby. Majetková příprava tak velké stavby není jednoduchá, ale hlavně je časově náročná. S většinou vlastníků je potřebné jednat několikrát.

Když jsme na jednáních se Spolkem Obchvat Náchoda oslovili členy spolku, zda by nepomohli při komunikaci s vlastníky pozemků, tak tato pomoc byla striktně odmítnuta.

Ze všech výše uvedených důvodů blokádu dopravy považujeme za neopodstatněnou, která ničemu nepomůže.

Ing. Jiří Brandejs, ředitel společnosti

Všechny aktuality