Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačice,
Hradec Králové, IČ 27502988 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité,
abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně
a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (jinak též GDPR). Máte nárok
požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny
na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo
na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.
V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás
můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

 

Zabezpečení Vašich osobních dat

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. dbá na bezpečnost osobních dat, která nám předáváte.
Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili
s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá
přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro
další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

 

Právo na informace

Vaším právem je požádat společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. o informace, jaké
osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám
poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90
dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete
požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste
skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci
Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci,
než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné,
či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně
získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném
a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

 

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme potřebné,
abyste nás informovali, že u Vás nastala změna, aby Vaše osobní údaje, námi zpracovávané, byly
aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné
pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše
údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

 

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR
a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku.
V okamžiku podání námitky bude zpracování vašich osobních údajů omezeno do doby, dokud nebude
ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou
proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad
na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto
evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto
údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

 

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová
adresa v rámci zasílaného newsletteru, registrace k zasílání informací), máte právo jej kdykoli odvolat
a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat.
Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných
důvodů či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech,
které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat
pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není
ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou
sloužit k dalším účelům zpracování.

 

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na eva.beranova@uskhk.eu nebo
písemně na adresu sídla naší společnosti:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23
500 04 Plačice, Hradec Králové

 

Webové stránky – soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové
soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní
ochrany.

 

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování
a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové
soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit nebo jejich využití
zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však
nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

 

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které
pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme
návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše
webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace využíváme pro marketingové účely, pro účely
dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

 

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. dostávat informace
prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové
adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům.
V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas
se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

 

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. zpracovává následující osobní
údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro
jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Návštěvníci webových stránek:

osoby, přistupující na webové stránky společnosti, případně se registrující k zasílání
informací od společnosti:

Údaje byly získány od jiného subjektu NE
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě NE
Právní titul Souhlas
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování zasílání informací o údržbě silnic a souvisejících činnostech
Doba zpracování do odvolání souhlasu

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo
v mezinárodních organizacích nedochází.

 

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a mohou a budou se v případě potřeby
aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne 21. května 2018.

 

Za společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti